Zacs Family Roll Up – TH & EN

Zacs Family Roll Up – TH & EN

ชื่องาน    Zacs Family Roll Up – TH & EN
เจ้าของงาน    บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทของงาน    โรลอัพ (Roll Up)
ขนาดของงาน    W80 x H200 cm.

 

BlueScope Zacs® 90
บลูสโคป แซคส์® 90

BlueScope Zacs® 150
บลูสโคป แซคส์® 150

BlueScope Zacs® Cool
บลูสโคป แซคส์® คูล

BlueScope Zacs® Natural
บลูสโคป แซคส์® เนเชอรัล

BlueScope Zacs® Dazzle
บลูสโคป แซคส์® แดซเซิล