Zente Exhibition Material

Zente Exhibition Material

ชื่องาน    Zente Exhibition Material
เจ้าของงาน    บริษัท แอนต้า ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทของงาน    อุปกรณ์ประกอบนิทรรศการ
ขนาดของงาน    Backdrop : W414 x H230 cm.
Podium : W230 x H100 cm.
Roll Up : W80 x H200 cm.