Zente Grand Opening

Zente Grand Opening

ชื่องาน    Zente Grand Opening
เจ้าของงาน    บริษัท แอนต้า ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทของงาน    นิทรรศการเปิดตัวโครงการ
ขนาดของงาน    Stage Backdrop : W490 x H300 cm.
Object di-cut on stage : W250 x H120 cm.
Photo Backdrop : W360 x H240 cm.
Standy : W170 x H93 cm. , W160 x H70 cm.
J-Flag : W50 x H150 cm.
Billboard : W30 x H13 m.

 

Stage Backdrop

Object di-cut on stage

Photo Backdrop

Standy

J Flag

Billboard