CCB 50 years Roll Up

CCB 50 years Roll Up

ชื่องาน    CCB 50 years Roll Up
เจ้าของงาน    บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทของงาน    โรลอัพ (Roll Up)
ขนาดของงาน    W80 x H200 cm.