Project Lucky Draw Warranty

Project Lucky Draw Warranty

ชื่องาน    Project Lucky Draw Warranty
เจ้าของงาน    บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทของงาน    โครงการจับฉลากผู้โชคดีจากการส่งรับประกัน
ขนาดของงาน    Poster : W29.7 x H42.0 cm.
Leaflet : W21.0 x H29.7 cm.
Wobbler : W10.0 x H11.0 cm.
Vinyl Banner : W300 x H120 cm.

 

Poster

Leaflet

Wobbler

Banner