Zente Billboard

Zente Billboard

ชื่องาน    Zente Billboard
เจ้าของงาน    บริษัท แอนต้า ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทของงาน    ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ขนาดของงาน    W30 x H13 m.