BlueScope Product Specification & Manual

BlueScope Product Specification & Manual

ชื่องาน    BlueScope Product Specification & Manual
เจ้าของงาน    บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทของงาน    หนังสือรายละเอียดสินค้าและคู่มือการใช้งาน จำนวน 312 หน้า (ไม่รวมปก)
ขนาดของงาน    W21.0 x H29.7 cm.