Zente & Vmix Advertising

Zente & Vmix Advertising

ชื่องาน    Zente & Vmix Advertising
เจ้าของงาน    บริษัท แอนต้า ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทของงาน    ป้ายโฆษณาและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ขนาดของงาน    – Signage : W240 x H240 cm.
– Billboard : W18xH15m. , W30 x H13 m.